Beste medebewoners van de flats Cirrus en Cumulus,
Van harte welkom op het Groenhof!

Het is van groot belang dat er een sterke Bewonersvereniging is met zoveel mogelijk leden, die opkomt voor de belangen van de huurders en kopers. Niet alleen naar de verhuurder Vesteda, maar ook naar lokale overheden, die immers mede verantwoordelijk zijn voor onze directe woonomgeving. Daarom doen we bij deze vooral een beroep op de bewoners die nog geen lid van onze verenging zijn om zich aan te melden. Voor de contributie hoeft u het niet te laten. Deze bedraagt slechts € 17,50 per jaar. Daarvoor worden u ten minste twee bijeenkomsten per jaar aangeboden:

1. de altijd gezellig jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
2. de jaarvergadering

Beide worden gehouden in ons wijkcentrum De Bolder. Het zijn ook mooie gelegenheden om uw medebewoners een beetje te leren kennen, en eventuele klachten te uiten. Met die klachten hoeft u overigens niet persé tot de jaarvergadering te wachten. U kunt een klacht, een idee, of voorstel altijd in de brievenbus van een van onze bestuursleden deponeren.

Daarbij willen we op voorhand meteen stellen, dat het moet gaan om zaken, die alle huurders betreffen, zaken van voor ons algemeen belang. Het is niet de bedoeling, dat de Bewonersvereniging zich mengt in directe meningsverschillen tussen huurder en verhuurder. Immers wat zich achter de voordeur afspeelt is een zaak van de bewoner zelf. Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, maar dat moeten dan wel punten zijn die in feite ons allemaal aangaan.

Met Vesteda hebben wij twee keer per jaar formeel overleg, in het voorjaar en in het najaar. En één maal per jaar zijn wij aanwezig op de jaarvergadering van de Vereniging van huurders van Vesteda woningen uit het hele land, het z.g. Platform Vesteda.

In het algemeen gaat het overleg met Vesteda over service, onderhoud en kosten van de flats. Maar we houden ons uiteraard ook bezig met de directe woonomgeving, reden waarom er ook contact is met de winkeliers van Groenhof en de gemeente Amstelveen. Bovendien biedt de nieuwe Overlegwet de Bewonersverenigingen de kans om zelf het initiatief te nemen voor overleg.

Lidmaatschap: Tegen de bewoners, die nog geen lid zijn van onze vereniging willen we zeggen: het is ook in uw belang als u zich als lid aansluit bij de Bewonersvereniging Cirrus-Cumulus.

U kunt zich als lid opgeven door het formulier in te vullen en te deponeren in de brievenbus van:
Penningmeester , M. Baudert, Cumulus 255
of van
Bestuurslid Else Brzesowsky, Cirrus 77
of te mailen naar het secretariaat

en door uw contributie van € 17,50 per jaar over te maken aan:
Bewonersvereniging Cirrus/Cumulus, p/a Groenhof 221 te Amstelveen
rek.nr. 54 63 29 187 bij de ABN/AMRO - bank.